Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Päivitetty 19.10.2023

Rekisterin pitäjä

Machinery Oy

Ruutanakorventie 2

33960 Pirkkala

020 1630 381

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Milja Frigård

Machinery Oy

Ruutanakorventie 2

33960 Pirkkala

020 1630 390

Rekisterin nimi

Machinery Oy:n verkkokaupan asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin luvan- ja kiellonvaraisesti rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä rekisterinpitäjän valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen ja muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia, rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

– etu- ja sukunimet
– yhteystiedot (kuten osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
– asuinmaa
– sukupuoli
– syntymäaika
– kieli
– valittu maksutapa ja maksuvälineiden yksilöintitiedot

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten

– asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta
– palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot (esim. asiakasnumero, käyttäjätunnukset ja salasanat, nimimerkki) ja sähköisen viestinnän tunnistamistiedot (esim. IP-osoite)
– tunnistettuna asiakkaana tehtyjen ostojen tiedot (esim. ostot verkkokaupassa) ja ostoprosessin eri vaiheet ja tapahtumat
– maksuttomien palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeet)
– rekisteröityyn kohdistetut ja muut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö (mukaan lukien rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden kampanjoihin liittyvät tiedot, kuten rekisteröidyn – asiakasnumero yhteistyökumppanin järjestelmissä)
– laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
– mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
– asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa ja medioissa (esim. reklamaatiot ja muut palautteet sekä asiakaspalvelupuheluiden – tallenteet)
– suoramarkkinointiluvat ja –kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot
– palvelun käyttöönottoa suositelleen henkilön nimi tai nimimerkki
– rekisteröidyn tuottama tai häntä koskeva aineisto (esim. rekisterinpitäjään liittyvässä sosiaalisessa mediassa tuotettu aineisto ja viestintä)
– tiedot rekisteröidyn julkaisemista ilmoituksista
– tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä, kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämistä rekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

Tietojen luovutus ja siirto

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Tietojen säilytysaika

Rekisteröidyn henkilökohtaisia tietoja säilytetään vain tarvittava aika, jotta voidaan täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai kaikkien tietojensa poistamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai rekisterinpitäjän asiakaspalveluun osoitteessa kauppa@machinery.fi

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä käyttäjien tunnistamiseen. Tämä on välttämätöntä sisäänkirjautumisessa ja sivuston toimintoihin liittyvien infotekstien näyttämisessä.

Olemme osa Boreo konsernia logo